Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta ADR/RID

Intico d.o.o. pruža uslugu eksternog savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Svako privredno društvo čija delatnost obuhvata transport ili pakovanje povezano sa prevozom, utovarom, punjenjem ili istovarom opasne robe, privredno društvo koje je korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, kao i organizator transporta i pružalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta, mora imati angažovanog najmanje jednog Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta.

Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je lice koje u privrednom društvu obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasnog tereta, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove.


Zadaci Savetnika u odnosu na delatnost privrednog društva su:

Koje koristi ima Vaše privredno društvo?

Zašto izabrati baš naše Savetnike?

Naši savetnici su visokoobrazovani ljudi sa velikim iskustvom u oblasti opasnih materija (tereta i robe), čime Vam pružamo mogućnost da se rukovanje, manipulacija i transport opasnih materija obave na bezbedan i efikasan način!

Ako želite da Vam pomognemo pružanjem usluga u okviru aktivnosti Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta kontaktirajte nas.

Ostale usluge iz oblasti transporta i logistike