Naše obuke su otvorene (definisane prema kalendaru obuka) i interne (in-house). Programi obuka se uvek mogu prilagoditi specifičnim potrebama privrednog društva i ciljne grupe za koju se održava, što omogućava da se oblasti koje su važne za privredno društvo detaljnije objasne. Internim obukama obezbeđujete privrednom društvu i zaposlenima specijalno osmišljene obuke tačno prema potrebama i sa jasno definisanim ciljem. Obuka se održava u dogovoru sa Vama, u terminu koji Vama odgovara, uz mogućnost održavanja u Vašem ili našem prostoru.

Obuke za rukovodioce, referente, administratore, dispečere

 1. Sistemski pristup racionalizaciji logističkog lanca – NOVO!
 2. Planiranje zaliha – NOVO!
 3. Upravljanje troškovima u transportu i voznim parkovima I – Uvod u troškove transporta i voznih parkova
 4. Upravljanje troškovima u transportu i voznim parkovima II – Analiza troškova transporta i voznih parkova
 5. Upravljanje troškovima u transportu i voznim parkovima III – Planiranje troškova transporta i voznih parkova
 6. Propisi iz oblasti saobraćaja i transporta
 7. Primena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 8. Evidencija radnog vremena člana posade vozila
 9. Praćenje ekonomičnosti vožnje vozača (eco-driving)
 10. Načela bezbednog učestvovanja u saobraćaju
 11. Pravilno vođenje evidencije o putnim nalozima
 12. Drumski transport za menadžere koji se primarno ne bave transportom
 13. Modaliteti korišćenja službenih vozila
 14. Modeli nabavke u voznim parkovima i transportu (planiranje i definisanje potreba, načini sprovođenja nabavki, postinveticioni monitorg)
 15. Model za planiranje radnog vremena vozača i drugih članova posade
 16. Model za motivaciju zaposlenih u voznim parkovima i transportu (vozača, referenata, dispečera, rukovodilaca)

Obuke za vozače i ostale izvršioce

 1. Propisi iz oblasti saobraćaja i transporta
 2. Primena Zakona o radnom vremenu posade u drumskom prevozu i tahografima. Pravilno korišćenje digitalnog i analognog tahografa
 3. Ekonomična vožnja (eco-driving)
 4. Načela bezbednog učestvovanja u saobraćaju
 5. Pravilno vođenje putnog naloga
 6. Osposobljavanja pakera i točilaca za bezbedan rad sa posebnom opasnom materijom – poseban UN broj i opasna materija

septembar, 2020

No Events

septembar, 2020

No Events

Obuke za rukovodioce, referente, administratore, dispečere

 1. Sistemski pristup racionalizaciji logističkog lanca – NOVO!
 2. Planiranje zaliha – NOVO!
 3. Upravljanje troškovima u transportu i voznim parkovima I – Uvod u troškove transporta i voznih parkova
 4. Upravljanje troškovima u transportu i voznim parkovima II – Analiza troškova transporta i voznih parkova
 5. Upravljanje troškovima u transportu i voznim parkovima III – Planiranje troškova transporta i voznih parkova
 6. Propisi iz oblasti saobraćaja i transporta
 7. Primena Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 8. Evidencija radnog vremena člana posade vozila
 9. Praćenje ekonomičnosti vožnje vozača (eco-driving)
 10. Načela bezbednog učestvovanja u saobraćaju
 11. Pravilno vođenje evidencije o putnim nalozima
 12. Drumski transport za menadžere koji se primarno ne bave transportom
 13. Modaliteti korišćenja službenih vozila
 14. Modeli nabavke u voznim parkovima i transportu (planiranje i definisanje potreba, načini sprovođenja nabavki, postinveticioni monitorg)
 15. Model za planiranje radnog vremena vozača i drugih članova posade
 16. Model za motivaciju zaposlenih u voznim parkovima i transportu (vozača, referenata, dispečera, rukovodilaca)

Obuke za vozače i ostale izvršioce

 1. Propisi iz oblasti saobraćaja i transporta
 2. Primena Zakona o radnom vremenu posade u drumskom prevozu i tahografima. Pravilno korišćenje digitalnog i analognog tahografa
 3. Ekonomična vožnja (eco-driving)
 4. Načela bezbednog učestvovanja u saobraćaju
 5. Pravilno vođenje putnog naloga
 6. Osposobljavanja pakera i točilaca za bezbedan rad sa posebnom opasnom materijom – poseban UN broj i opasna materija

Obuke za rukovodioce, referente, administratore, dispečere

Kome je obuka namenjena?

Menadžerima/rukovodiocima logistike i lanca snabdevanja, analitičarima logistike i lanca snabdevanja, menadžerima/rukovodiocima distributivnih centara i skladišta.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Poznavanje troškova logističkog lanca je od vitalnog značaja za određivanje učešća troškova transporta i troškova logistike u ceni proizvoda i usluga iz osnovne delatnosti privrednog društva. Sagledavanje svih elemenata logističkog lanca i njihova optimizacija sa ciljem smanjenja jediničnih troškova i povećanja profitabilnosti poslovanja.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje efikasnosti logističkog lanca
 • Sagledavanje troškova transporta
 • Sagledavanje optimalnog iskorišćenja resursa
 • Sagledavanje efikasnosti na primeru u realnom sistemu

Šta poslodavac dobija?

Menadžere upoznate sa načinom sagledavanja organzacije i troškova logističkog lanca kako bi poboljšali rezultate prodaje i smanjili troškove.

Kome je obuka namenjena?

Menadžerima/rukovodiocima i analitičarima logistike, lanca snabdevanja, nabavke i prodaje, menadžerima/rukovodiocima distributivnih centara i skladišta.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Poznavanje planiranja zaliha je od vitalnog značaja za sagledavanje planiranja prodaje i proizvodnje, za efikasno popunjavanje zaliha i održavanje optimalnog nivoa zaliha.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje planiranja prodaje
 • Sagledavanje planiranja proizvodnje
 • Sagledavanje efikasnog popunjavanja zaliha
 • Sagledavanje održavanja optimalnog nivoa zaliha

Šta poslodavac dobija?

Zaposlene upoznate sa načinom sagledavanja metoda za efikasno popunjavanje zaliha i održavanje optimalnog nivoa zaliha.

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike, korisnicima transportnih usluga, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima u privrednim društvima u drugim delatnostima.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Upravljanje troškovima transporta i voznog parka je važan faktor opstanka i razvoja kompanija. U vremenu ekonomskih izazova, smanjenje troškova transporta i korišćenja vozila, uz povećanje kvaliteta transportnih usluga, predstavlja neophodan uslov za povećanje konkurentnosti kompanija na sve zahtevnijem tržištu. Upravljanje troškovima ima za cilj da pomogne rukovodiocima da razviju sistem za procenu troškova svake transportne aktivnosti (posla) koja je od velikog značaja za poslovanje kompanije i koji će im osigurati preciznije određivanje troškova transportne usluge. Poznavanje načina određivanja troškova transportne usluge korisno je transportnim preduzećima, voznim parkovima i njihovim klijentima.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje troškova transporta i voznog parka
 • Određivanje troškova transporta i voznog parka
 • Primena proračuna troškova transporta i voznog parka
 • Određivanje praga troškova

Šta poslodavac dobija?

Rukovodioce i referente koji znaju da odrede troškove transporta i troškove eksploatacionog veka vozila. Ova obuka predstavlja osnovu za razumevanje troškova u transportu.

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike, korisnicima transportnih usluga, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima u privrednim društvima u drugim delatnostima.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Upravljanje troškovima transporta i voznog parka je važan faktor opstanka i razvoja kompanija. U vremenu ekonomskih izazova, smanjenje troškova transporta i korišćenja vozila, uz povećanje kvaliteta transportnih usluga, neophodan je uslov za povećanje konkurentnosti kompanija na sve zahtevnijem tržištu. Upravljanje troškovima ima za cilj da pomogne rukovodiocima da razviju sistem za procenu troškova svake transportne aktivnosti (posla) koja je od velikog značaja za poslovanje kompanije i koji će im osigurati preciznije određivanje troškova transportne usluge. Analiza troškova transportne usluge korisna je i za transportna preduzeća i za vozne parkove i za njihove klijente.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje troškova transporta, voznog parka i pokazatelja rada voznog parka
 • Određivanje uticaja pokazatelja rada voznog parka na troškove transporta i voznog parka
 • Primena metoda za alokaciju troškova

Šta poslodavac dobija?

Rukovodioce koji znaju da odrede pokazatelje rada i troškove voznog parka, da rasporede troškove prema aktivnostima.

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike, korisnicima transportnih usluga, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima u privrednim društvima u drugim delatnostima.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Upravljanje troškovima transporta i voznog parka je važan faktor opstanka i razvoja kompanija. U vremenu ekonomskih izazova, smanjenje troškova transporta i korišćenja vozila, uz povećanje kvaliteta transportnih usluga, neophodan je uslov za povećanje konkurentnosti kompanija na sve zahtevnijem tržištu. Upravljanje troškovima ima za cilj da pomogne rukovodiocima da razviju sistem za procenu troškova svake transportne aktivnosti (posla) koja je od velikog značaja za poslovanje kompanije i koji će im osigurati preciznije određivanje troškova transportne usluge. Poznavanje određivanja troškova transportne usluge i planiranje troškova korisni su i za vozne parkove i za transportna privredna društva i za njihove klijente.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje uticaja politike zamene vozila na troškove transporta i voznog parka
 • Sagledavanje uticaja izbora vozila na troškove transporta i voznog parka
 • Sagledavanje ukupnih troškova posedovanja vozila
 • Planiranje troškova transporta i voznog parka

Šta poslodavac dobija?

Menadžere i rukovodioce transporta i voznih parkova koji znaju da formiraju cene transportne usluge i da planiranju troškove na osnovu planiranih rezultata rada voznog parka.

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike, korisnicima transportnih usluga, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima u privrednim društvima u drugim delatnostima.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Poznavanje i adekvatna primena propisa iz oblasti saobraćaja i transporta je preduslov za obavljanje transportnih aktivnosti (kako tereta tako i putnika) u svakoj kompaniji. Naravno, primenom propisa se doprinosi bezbednosti saobraćaja, kao i izbegavanju nepotrebnih troškova koje su posledica kazni za prekršaje u saobraćaju i u transportnoj delatnosti. Upoznavanje sa propisima otklanja nedoumice u pogledu tumačenja propisa što olakšava organizaciju rada delatnosti transporta.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje propisa u oblasti saobraćaja i transporta
 • Upoznavanje sa aktuelnim promenama propisa o saobraćaju i transportu

Šta poslodavac dobija?

Rukovodioce i referente koji poznaju propise Republike Srbije za obavljanje transporta. Izbegavanje nepotrebnih troškova u vidu kazni za prekršaje za poslodavca, odgovorno lice kod poslodavca i vozača. Lakša organizacija rada vozača i vozila. Poslovanje u skladu sa propisima iz oblasti saobraćaja i transporta.

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, dispečerima, organizatorima transporta, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike, korisnicima transportnih usluga, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima u privrednim društvima u drugim delatnostima.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Rukovodilac transporta je direktno odgovoran za poštovanje propisa u oblasti vremena upravljanja vozilom i odmora vozača. Nakon usaglašavanja propisa u domaćem i međunarodnom prevozu, obuka će pomoći učesnicima da otklone sve nedoumice koje su stvorene dosadašnjim postojanjem neusklađenih zakonskih okvira između domaćeg i međunarodnog prevoza. Učesnici će se upoznati sa time šta ih očekuje u narednom periodu u pogledu obaveza koje će biti propisane podzakonskim aktima koja se očekuju.

Osnovni ciljevi obuke

 • Upoznavanje sa novinama koje se odnose na organizaciju vremena upravljanja vozilom i odmora članova posade
 • Upoznavanje sa novinama koje se odnose na radno vreme posade vozila u drumskom prevozu
 • Pružanje neophodnih informacija iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja tahografa, gradacija prekršaja. Odgovornost fizičkog, odgovornog lica u pravnom licu i pravnog lica i preduzetnika.

Šta poslodavac dobija?

Rukovodioce i referente transporta koji poznaju Zakon o radnom vremenu članova posade vozila i tahografima. Poslovanje firme u skladu sa Zakonom. Izbegavanje nepotrebnih troškova za kazne koje su posledica prekršaja i nedovoljno obučenih referenata, odnosno rukovodilaca.

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, dispečerima, organizatorima transporta, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike.

Trajanje obuke: 1 dan, 3 časa

Značaj obuke

Na osnovu Pravilnika o evidenciji radnog vremena člana posade vozila (Službeni glasnik RS, broj 13 od 2017. godine), prevoznici su dužni da od 1. aprila 2017. godine vode evidenciju o radnom vremenu članova posade vozila. Član posade može da bude: vozač, suvozač, kondukter i pripravnik. Prevoznik mora da vodi evidenciju radnog vremena za svakog člana posade na nedeljnom nivou u elektronskom ili pisanom obliku, pri čemu mora da vodi računa da zbir radnog vremena u toku referentnog perioda ne prelazi propisana ograničenja.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje obima podataka neophodnih za evidenciju radnog vremena
 • Mogućnosti za izbor načina vođenja evidencije radnog vremena

Šta poslodavac dobija?

Rukovodioce i referente koji znaju kako se vodi evidencija radnog vremena člana posade vozila.

Kome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena rukovodiocima transporta/voznih parkova/rukovodiocima logistike, referentima i administratorima transporta/voznih parkova/logistike, organizatorima transporta, dispečerima.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Uticaj načina vožnje na potrošnju goriva je veoma značajan i prema istraživanjima može da utiče na povećanje potrošnje goriva i do 10%. Energetski efikasnim upravljanjem vozilom, kroz smanjenje potrošnje pogonskog goriva, ostvaruje se smanjenje izduvne emisije CO, manje zagađenje okoline i ekonomska korist u vidu ušteda na smanjenju troškova održavanja vozila i troškova pogonskog goriva. Korišćenjem defanzivnog načina vožnje i anticipacijom ponašanja ostalih učesnika u saobraćaju smanjuje se i stepen rizika pojave incidentnih situacija koje su uzrok saobraćajnih nezgoda. Pod ekonomičnom vožnjom se podrazumevaju i aktivnosti što boljeg iskorišćenja tehničkih karakteristika (performansi) vozila. Značaj se ogleda u smanjenju rizika i povećanju bezbednosti saobraćaja, ali i u smanjenju troškova transportnih aktivnosti.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Dobri primeri iz prakse u povećanju zainteresovanosti vozača za program eco driving-a
 • Stimulacija i destimulacija vozača prema pokazateljima eco driving-a u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja potrošnje goriva, pneumatika (guma) i kočionih obloga
 • Implementacija pozitivnih primera iz prakse u praćenju potrošnje goriva po vozačima i vozilima u voznim parkovima
 • Mogućnost korišćenja podataka iz računara u vozilu i specijalizovanih uređaja za ocenu pokazatelja eco driving-a

Šta poslodavac dobija?

Rukovodioce i referente koji znaju način da zainteresuju vozače za bezbedan način vožnje i program eco driving-a, koji dovodi do smanjenja potrošnje goriva, pneumatika i kočnica, a samim tim i do smanjenja troškova održavanja vozila.

Kome je obuka namenjena?

Rukovodiocima transporta, rukovodiocima voznih parkova, rukovodiocima logistike, referentima transporta, referentima voznih parkova, referentima logistike, dispečerima, administratorima voznih parkova, transporta i logistike, korisnicima transportnih usluga.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke:

Poznavanje i primena propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja su preduslovi za obavljanje transportnih aktivnosti (kako tereta tako i putnika) u svakoj kompaniji koja u svom sastavu ima vozni park. Adekvatnom primenom propisa se doprinosi bezbednosti saobraćaja, kao i izbegavanju nepotrebnih troškova koji su posledica kazni za prekršaje i nezgoda u saobraćaju.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Upoznavanje sa činjenicama značaja bezbednosti saobraćaja,
 • Osnovna razlika između dobrog i bezbednog vozača,
 • Upoznavanje sa pravilima u saobraćaju definisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima,
 • Postupci u slučaju saobraćajne nezgode,
 • Kaznene odredbe za karakteristične prekršaje,
 • Dobri primeri iz prakse o povećanju zainteresovanosti vozača/korisnika vozila za obuke iz poznavanja saobraćajnih propisa,
 • Smanjenje potencijalnih rizika u saobraćaju, formiranje navika, bezbednije putovanje, promena stavova, upoznavanje sa novinama ZOBS-a i stvaranje pozitivnog imidža kompanije,
 • Finansijske koristi – manje nezgoda, materijalnih šteta, prekršaja i kazni,
 • Identifikovanje recidivista u saobraćaju.

Šta poslodavac dobija?

Zaposlenog koji je svestan značaja bezbednosti saobraćaja, upoznat sa načinom povećanja zainteresovanosti vozača za bezbednu vožnju, čime se smanjuju troškovi kazni za prekršaje, rizične situacije i troškovi održavanja vozila.

Kome je obuka namenjena?

Referentima, dispečerima i administratorima voznog parka, transporta i logistike.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke:

Poznavanje pravilnog popunjavanja putnog naloga od strane vozača je osnova za evidentiranje rada vozila i vozača, izračunavanje pokazatelja rada voznog parka, kao i za izbegavanje nepotrebnih troškova koje su posledica kazni za prekršaje u vezi sa nepropisnim popunjavanjem putnih naloga.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Svesnost o značaju popunjavanja putnog naloga
 • Sposobnost za pravilno popunjavanje putnog naloga
 • Sposobnost za izračunavanje pokazatelja rada na osnovu podataka iz putnog naloga

Šta poslodavac dobija?

Zaposlenog koji poznaje značaj putnog naloga, kao i način na koji se uz pomoć putnog naloga može pratiti rad voznog parka i vozača.

Kome je obuka namenjena?

Svima koji pri obavljanju osnovne delatnosti privrednog društva kao podršku koriste sopstveni vozni park i/ili usluge transporta transportnih kompanija (vlasnicima i direktorima privrednih društava u svim sektorima, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima nabavke, korisnicima transportnih usluga).

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke:

Poznavanje troškova korišćenja sopstvenog voznog parka ili usluge transporta je od vitalnog značaja za određivanje učešća troškova transporta u ceni proizvoda i usluga iz osnovne delatnosti privrednog društva. Prodaja proizvoda je usko povezana sa isporukom tih proizvoda, tj. prilikom prodaje potrebno je sagledati troškove isporuke, kao i uslove za blagovremenu isporuku.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje troškova transporta i voznog parka
 • Sagledavanje uslova za obavljanje drumskog transporta i korišćenje voznog parka
 • Sagledavanje uslova koji utiču na obavljanje usluge transporta i na rad voznog parka

Šta poslodavac dobija?

Menadžere upoznate sa načinom sagledavanja organizacije i troškova transporta i voznih parkova kako bi poboljšali rezultate prodaje i smanjili troškove.

Kome je obuka namenjena?

Rukovodiocima voznih parkova/transporta/logistike i svima koji prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti koriste putničke automobile kao službena vozila.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke:

Modaliteti korišćenja službenih vozila zavise od ciljeva i osnovne delatnosti privrednog subjekta u okviru koga se koriste službena vozila. Svaki privredni subjekt ima svoje specifičnosti i prema tome bi trebalo prilagoditi i modalitete korišćenja vozila.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje modaliteta korišćenja službenih vozila
 • Sagledavanje troškova korišćenja službenih vozila

Šta poslodavac dobija?

Rukovodioce i zaposlene upoznate sa načinom sagledavanja korišćenja službenih vozila, kao i ukupnih troškova posedovanja i korišćenja službenih vozila.

Kome je obuka namenjena?

Rukovodiocima nabavke u transportnim kompanijama i kompanijama koje poseduju vozne parkove, rukovodiocima transporta/voznih parkova/logistike, rukovodiocima održavanja voznih parkova, referentima planiranja potreba delova i opreme za održavanje voznih parkova, korisnicima transportnih usluga, rukovodiocima prodaje, rukovodiocima osiguranja u kompanijama koje poseduju vozne parkove, rukovodiocima u privrednim društvima u drugim delatnostima.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Upravljanje nabavkom je važan proces u transportnim kompanijama i kompanijama koje poseduju vozne parkove. To je složen proces koji zahteva definisanje kriterijuma u svim fazama nabavke, počevši od planiranja potreba za uslugama i dobrima, definisanja predmeta nabavke i izbora modela nabavke pa do zaključenja ugovora i praćenja realizacije ugovora u eksploatacionom periodu. Zbog toga je potrebno da upravljanje celokupnim postupkom nabavke bude precizno, transparentno i efikasno sa jasno definisanim rokovima, precizno definisanim tehničkim karakteristikama predmeta nabavke i jasnim pravnim okvirima, odnosno potrebno je upravljati svim fazama ciklusa nabavke i pravilno izabrati model i kriterijume za nabavku.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Pravilno planiranje nabavke i definisanje potreba za vozilima, opremom, rezervnim delovima, materijalima i uslugama održavanja vozila (primeri)
 • Pravilan izbor načina sprovođenja nabavke kao i izbor kriterijuma za nabavku
 • Definisanje tehničkih karakteristika vozila, opreme, rezervnih delova, materijala i usluga održavanja vozila korišćenjem zakonskih akata i međunarodnih standarda (primeri)
 • Merenje i monitoring predmeta nabavke u eksploatacionom periodu (postinvesticionom periodu)

Šta poslodavac dobija?

Kako je nabavka vozila veoma značajna investicija, a neadekvatan izbor može dovesti do povećanja troškova poslovanja privrednog subjekta, u vidu nedovoljne iskorišćenosti vozila i većih troškova održavanja vozila, ovom obukom poslodavac dobija rukovodioca sposobnog da definiše potrebe i uslove nabavke vozila, sprovede i prati samu nabavku u postinvesticionom periodu.

Kome je obuka namenjena?

Rukovodiocima transporta, rukovodiocima voznih parkova, rukovodiocima logistike, administratorima transporta i logistike, dispečerima, referentima transporta i referentima logistike.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Rukovodilac transporta je direktno odgovoran za poštovanje propisa u oblasti vremena upravljanja vozilom i odmora vozača. Organizacija rada članova posade u velikoj meri utiče na rezultate rada voznog parka i troškove transporta. Sagledavanjem kapaciteta postojećih resursa (vozila i vozača) stvara se mogućnost za takvu organizaciju rada članova posade koja bi kao rezultat imala bolje iskorišćenje vozila i vozača, odnosno efikasnije korišćenje voznog parka.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Upoznavanje sa ograničenjima koja se odnose na radno vreme članova posade vozila (vreme upravljanja, vreme odmora, ostalo radno vreme, raspoloživost)
 • Upoznavanje sa modelom za planiranje radnog vremena vozača
 • Upoznavanje sa modelom vođenja evidencije o radnom vremenu članova posade vozila

Šta poslodavac dobija?

Rukovodioca transporta, odnosno referenta, koji poznaje modele planiranja i vođenja evidencije radnog vremena članova posade vozila u skladu sa propisima kako bi se što bolje iskoristilo radno vreme vozača.

Kome je obuka namenjena?

Rukovodiocima transporta, rukovodiocima voznih parkova, rukovodiocima logistike, administratorima transporta i logistike, dispečerima, referentima transporta i referentima logistike.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Vozači, referenti, dispečeri i rukovodioci predstavljaju ključne ljudske resurse od kojih zavisi kvalitet realizacije osnovne (tzv. „core“) delatnosti transporta, ali i iznos troškova funkcionisanja ovog sektora u privrednim društvima u kojima transport nije osnovna delatnost. Sa druge strane, za efikasan rad izvršilaca treba odrediti set ključnih i objektivnih pokazatelja performansi, na bazi kojih bi se mogao formirati model za određivanje naknada zaposlenih. Prva stepenica je dobro, odnosno realno definisanje ciljeva i to kako strateških, tako i onih operativnih. Na bazi postavljenih ciljeva i redovnog praćenja realizacije aktivnosti i korekcije ciljeva može se kvantifikovati uspešnost zaposlenih, ali i samog rukovodioca.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Upoznavanje sa aktivnostima u sektoru voznog parka i transporta
 • Upoznavanje sa modelom za motivaciju zaposlenih
 • Upoznavanje sa modelom za izračunavanje ključnih indikatora performansi zaposlenih i voznog parka

Šta poslodavac dobija?

Menadžere, rukovodioce i referente koji znaju da motivišu zaposlene, a samim tim da povećaju kvalitet usluge i smanje troškove poslovanja firme.

Obuke za vozače i ostale izvršioce

Kome je obuka namenjena?

Vozačima teretnih vozila i autobusa u domaćem i međunarodnom transportu, vozačima u distribuciji, vozačima službenih vozila.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Poznavanje i adekvatna primena propisa iz oblasti transporta i saobraćaja je preduslov za obavljanje transportnih aktivnosti (kako tereta tako i putnika) u svakoj kompaniji. Naravno, primenom propisa se doprinosi izbegavanju nepotrebnih troškova koje su posledica kazni za prekršaje u saobraćaju i u delatnosti drumskog transporta. Upoznavanje sa propisima otklanja nedoumice u pogledu tumačenja propisa što olakšava organizaciju rada u delatnosti drumskog transporta.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje propisa u oblasti drumskog transporta i saobraćaja i
 • Upoznavanje sa aktuelnim promenama propisa o drumskom transportu i saobraćaju

Šta poslodavac dobija?

Izbegavanje nepotrebnih troškova u vidu kazni za prekršaje za firmu, odgovorno lice u firmi i vozača. Jednostavniju organizaciju rada vozača i vozila. Poslovanje u skladu sa propisima iz oblasti saobraćaja i drumskog transporta.

Kome je obuka namenjena?

Vozačima teretnih vozila i autobusa najveće dozvoljene mase preko 3,5t u domaćem i međunarodnom transportu i u distribuciji.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke

Upoznavanje profesionalnih vozača sa novinama sa aspekta trajanja radnog vremena, noćnog rada, odmora u toku dnevnog rada i prekovremenog rada. Nove obaveze članova posade u pogledu evidentiranja radnog vremena članova posade vozila po novom Zakonu o radnom vremenu članova posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Vozač treba da se upozna sa zakonskim obavezama i da ih primenjuje prilikom korišćenja analognog ili digitalnog tahografa. Poznavanje i adekvatna primena propisa za pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa i organizaciju radnog vremena u skladu sa propisima u unutrašnjem (domaćem) i međunarodnom transportu je preduslov za pravilno obavljanje transportnih aktivnosti u svakoj kompaniji.

Osnovni ciljevi obuke

 • Sagledavanje propisa za pravilno korišćenje analognog i digitalnog tahografa i organizacije vremena upravljanja vozilom i odmora vozača
 • Upoznavanje sa korišćenjem analognog i digitalnog tahografa
 • Pružanje neophodnih informacija iz oblasti prekršaja i kazni u pogledu vremena upravljanja vozilom, radnih vremena vozača i korišćenja tahografa i priprema za dolazeće promene u smislu njihovog usklađivanja sa evropskim zakonodavstvom

Šta poslodavac dobija?

Vozača koji poznaje Zakon o radnom vremenu vozača, kao i pravilno korišćenje digitalnog i analognog tahografa. Izbegavanje nepotrebnih troškova za kazne koje su posledica prekršaja nedovoljno obučenih vozača.Izbegavanje nepotrebnih troškova za kazne koje su posledica prekršaja i nedovoljno obučenih referenata, odnosno rukovodilaca.

Kome je obuka namenjena?

Vozačima putničkih automobila, profesionalnim vozačima i svim zaposlenima koji stalno ili povremeno koriste službene automobile.

Trajanje obuke: 1 dan, 3 časa

Značaj obuke

Uticaj načina vožnje na potrošnju goriva je veoma značajan i prema istraživanjima može da utiče na povećanje potrošnje goriva i do 10%. Energetski efikasnim upravljanjem vozilom, kroz smanjenje potrošnje pogonskog goriva, ostvaruje se smanjenje izduvne emisije CO2, manje zagađenje okoline i ekonomska korist u vidu ušteda na smanjenju troškova održavanja vozila i troškova pogonskog goriva. Korišćenjem defanzivnog načina vožnje i anticipacijom ponašanja ostalih učesnika u saobraćaju smanjuje se i stepen rizika pojave incidentnih situacija koje su uzrok saobraćajnih nezgoda. Pod ekonomičnom vožnjom se podrazumevaju i aktivnosti što boljeg iskorišćenja tehničkih karakteristika (performansi) vozila. Značaj se ogleda u smanjenju rizika i povećanju bezbednosti  saobraćaja, ali i u smanjenju troškova transportnih aktivnosti.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Smanjenje potrošnje goriva
 • Smanjenje potrošnje (habanja) pneumatika (guma) i kočnica
 • Defanzivni način upravljanja vozilom
 • Smanjenje izduvne emisije CO2
 • Povećanje zainteresovanosti vozača za uspešnu implementaciju programa eco driving-a

Šta poslodavac dobija?

Vozača koji poznaje bezbedan način vožnje čime doprinosi smanjenju potrošnje goriva, pneumatika i kočnica, a samim tim i do smanjenja troškova korišćenja i održavanja vozila.

Kome je obuka namenjena?

Vozačima službenih vozila, teretnih vozila i autobusa u domaćem i međunarodnom transportu i u distribuciji.

Trajanje obuke: 1 dan, 7 časova

Značaj obuke:

Poznavanje i primena propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja su preduslovi za obavljanje transportnih aktivnosti (kako tereta tako i putnika) u svakoj kompaniji koja u svom sastavu ima vozni park. Adekvatnom primenom propisa se doprinosi bezbednosti saobraćaja, kao i izbegavanju nepotrebnih troškova koji su posledica kazni za prekršaje i nezgoda u saobraćaju.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Upoznavanje sa činjenicama značaja bezbednosti saobraćaja,
 • Osnovna razlika između dobrog i bezbednog vozača,
 • Upoznavanje sa pravilima u saobraćaju definisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima,
 • Postupci u slučaju saobraćajne nezgode,
 • Kaznene odredbe za karakteristične prekršaje,
 • Dobri primeri iz prakse o povećanju zainteresovanosti vozača/korisnika vozila za obuke iz poznavanja saobraćajnih propisa,
 • Smanjenje potencijalnih rizika u saobraćaju, formiranje navika, bezbednije putovanje, promena stavova, upoznavanje sa novinama ZOBS-a i stvaranje pozitivnog imidža kompanije,
 • Finansijske koristi – manje nezgoda, materijalnih šteta, prekršaja i kazni,
 • Identifikovanje recidivista u saobraćaju.

Šta poslodavac dobija?

Vozača koji poznaje bezbedan način vožnje čime doprinosi smanjenju potrošnje goriva, pneumatika i kočnica, a samim tim i do smanjenja troškova korišćenja i održavanja vozila.

Kome je obuka namenjena?

Vozačima teretnih vozila i autobusa u domaćem i međunarodnom transportu i u distribuciji, vozačima službenih vozila.

Trajanje obuke: 1 dan, 4 časa

Značaj obuke:

Poznavanje pravilnog popunjavanja putnog naloga od strane vozača je osnova za evidentiranje rada vozila i vozača, izračunavanje pokazatelja rada voznog parka, kao i za izbegavanje nepotrebnih troškova koje su posledica kazni za prekršaje u vezi sa nepropisnim popunjavanjem putnih naloga.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Svesnost o značaju popunjavanja putnog naloga
 • Sposobnost za pravilno popunjavanje putnog naloga

Šta poslodavac dobija?

Vozača koji zna da pravilno popuni putni nalog, čime olakšava vođenje evidencije i praćenje pokazatelja rada voznog parka, i doprinosi izbegavanju troškova kazni za nepravilno popunjen putni nalog.

Kome je obuka namenjena?

Pakerima, točiocima i njihovom nadzoru.

Trajanje obuke: 1 dan, 4 časa

Značaj obuke

Sa aspekta Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Zakona o transportu opasnih tereta neophodno je specifično znanje kako bi se uopšte rukovalo opasnim teretima. Nivo tog znanja je u skladu sa radnim obavezama svakog radnog mesta. Poslodavac je obavezan da osposobi zaposlene za bezbedan i zdrav rad. Prolazeći kroz ovu obuku poslodavac ispunjava svoje zakonske obaveze, a ujedno i bitno smanjuje opasnosti rada sa opasnim materijama i svodi ih na najmanju meru. Ova obuka je preduslov za pravilno obavljanje rukovanja i rada sa opasnim teretima kao i transportnih aktivnosti u svakoj kompaniji koja se bavi transportom opasnih tereta.

Osnovni ciljevi obuke:

 • Sagledavanje propisa za rukovanje opasnim teretima i obaveze pojedinih učesnika u procesu rada
 • Upoznavanje sa osobinama opasnih tereta
 • Upoznavanje procedura kako bi se rizik rada sa opasnim materijama sveo na minimum
 • Sprovođenje procedura obeležavanja i popunjavanje transportnih dokumenata kako bi se transport obavio u skladu sa pravilima ADR-a ili RID-a

Šta poslodavac dobija?

Izvršioca obučenog za pravilan rad sa opasnom materijom, čime poslodavac ispunjava svoje zakonske obaveze.

O obukama

Sve naše obuke karakteriše neposredan kontakt sa predavačem i mogućnost dobijanja odgovora na konkretna pitanja. Zato smo broj polaznika prilagodili takvom načinu rada, pa grupe broje najviše 12 polaznika.

Pored rada u maloj grupi, naše obuke karakterišu stručni predavači sa bogatim praktičnim iskustvom koji su uvek spremni da daju odgovore, efikasan prenos znanja i mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima.

Polaznici koji ponovo posećuju naše obuke potvrda su iskrenog i profesionalnog odnosa koji imamo sa našim klijentima.

Posebnu pažnju posvećujemo potpunoj zaštiti podataka klijenata, u skladu sa našom poslovnom praksom.

Veliku pažnju posvećujemo aktivnostima koje prethode svakoj obuci.

Na svakoj obuci polaznici dobijaju profesionalno urađenu skriptu koja je potrebna za praćenje predavanja.

Prioritet nam je i da polaznicima omogućimo kvalitetan rad u veoma prijatnoj atmosferi.

Tokom obuka svi polaznici dobijaju lagani obrok i osveženje u pauzama, a na kraju i sertifikat o odslušanoj obuci. Sertifikat o odslušanoj obuci za vozače predstavlja pogodnost za poslodavca, jer se time ispunjava obaveza poslodavca da upozna vozače sa važećim propisima i obavezama.

Naš centar za obuku nalazi se u Beogradu, u ulici Jove Ilića 65/14, na Voždovcu.

Ukoliko želite da znate kako naše obuke mogu da pomognu Vašem privrednom društvu kontaktirajte nas