Prijave! Seminar 5. april 2019.

U skladu sa dosadašnjom dobrom praksom, prateći stanje i promene koje se dešavaju u oblasti transporta i logistike, a u cilju edukacije kadrova u transportnoj privredi, Asocijacija rukovodilaca transporta i logistike Transportlog organizuje stručni jednodnevni seminar na temu:

Za bezbedan transport opasnog tereta – novosti u ADR 2019, klasifikacija, opasan teret, opasan otpad, transport i rukovanje

Obavezna primena izmena Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju ADR 2019 počinje 1. jula 2019. godine.

Seminar će se održati u petak 5. aprila 2019. godine od 10:00 do 15:00 h  u Beogradu, Stadion Event Centar (TC Stadion), Zaplanjska 32. Podršku u organizaciji Seminara pruža Intico d.o.o.

Seminar je namenjen svim privrednim društvima, organizacijama i institucijama koje se pri obavljanju svoje delatnosti susreću sa opasnim teretom i opasnim otpadom (proizvodnja, upotreba, transport, manipulacija, rukovanje i odlaganje) i savetnicima za transport opasnog tereta.

Program seminara:

09:00Registracija učesnika

10:00Novosti u ADR 2019

10:30Učesnici u transportu opasnog tereta i njihove obaveze; Obeležavanje i označavanje komadnog tereta u skladu sa ADR; Obeležavanje i označavanje vozila u skladu sa ADR; Primena izuzeća od pojedinih odredbi ADR; Uloga Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta; Dokumenta za transport opasnog tereta, praznu ambalažu i vozila

                 Mr Ljubomir Petrović, dipl.ing., Trigon Inženjering
                 Duško Vujanović, dipl.ing., Trigon Inženjering

11:30 – Pauza

12:00 – Klasifikacija opasnih materija u transportu (određivanje UN broja), koje nisu poimenično navedene u spisku opasnih materija, u tabeli „A“ i tabeli „B“, poglavlja 3.2 ADR; Klasifikacija materija koje su opasne po životnu sredinu (vodenu sredinu) u skladu sa ADR

                 Doc. dr Mihael Bučko, dipl.ing., Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Katedra vojnohemijskog inženjerstva

13:00 – Izdavanje dozvola za transport otpada na teritoriji Republike Srbije

                 Jelena Tesla, dipl.ing., Odsek za izdavanje dozvola za upravljanje otpadom, Odeljenje za upravljanje otpadom,
Sektor za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, Ministarstvo zaštite životne sredine

13:30 – Izbor načina transporta otpada (izveštaj o ispitivanju otpada, obeležavanje pakovanja, UN brojevi, transport otpadnog uređaja sa karakteristikama opasnosti, identifikacioni broj, saglasnost savetnika prevoznika – praktični primeri)

                 Momčilo Manojlović, dipl.ing., Asocijacija TransportLog

14:00 – Pravovremena kontrola ključnih tačaka po ADR propisima za prevoznike nafte i naftnih derivata; Primena sofisticiranih mernih i GPS uređaja za zaštitu tovarnog prostora i rezervoara

                 Mr Vladimir Arsov, dipl.ing., Balkan Metering Solutions, Skoplje, Makedonija

14:30 – Diskusija

15:00 – Kraj seminara

U toku seminara biće omogućena otvorena diskusija iz oblasti opasnog tereta  i opasnog otpada.

Naknada za učešće u radu Seminara iznosi 11.700 dinara + PDV po jednom učesniku i obuhvata pravo učešća na seminaru, prateći materijal, potvrdu o učešću i kafe pauze. Obezbeđen je besplatan parking prostor.

Ukoliko imate pitanja slobodno nas kontaktirajte putem email-a ili telefona. Stojimo Vam na raspolaganju.

Informacije i prijave:

Irena Milosavljević

tel:        011 406 55 36
mob:    060 30 60 314
email:   i.milosavljevic@transportlog.org.rs

Divna Sredojević

tel:        011 406 58 90
mob:    060 30 60 324
email:   d.sredojevic@intico.rs

Partneri